Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van www.autosleutels-berkel.nl

 1. Definities
  1.1 In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
  a. Verkoper: www.autosleutel-berkel.nl, gevestigd te Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 4A

 2. b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie verkoper producten levert
  en/of diensten verricht, dan wel met wie verkoper een overeenkomst aangaat of met wie verkoper in
  bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
  c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en opdrachtgever tot stand komt, elke
  wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
  van die overeenkomst;
  d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle
  (overige) resultaten van dienstverlening door verkoper, die het onderwerp zijn van een
  overeenkomst;
  e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook , die verkoper voor of ten
  behoeve van opdrachtgever verricht;
  f. Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

2.
Toepasselijkheid
2.1
Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties,
andere Algemene Voorwaarden van verkoper van toepassing zijn, maken deze Voorwaarden deel uit
van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en
rechtshandelingen tussen verkoper en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet
mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2
De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Verkoper
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de voorwaarden
kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.4
Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt
deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
2.5
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever
de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder beding aanvaardt. Van het in deze
Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

3.
Aanbiedingen
3.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat Verkoper een opdracht
schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Verkoper is gerechtigd
bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2
Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bij
voorbeeld bij verkoop uit de magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de
Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de Opdrachtgever, dan wel
doordat de Verkoper aan een om levering verzocht hebbende Opdrachtgever een factuur zendt.
3.3
Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de
producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Verkoper kan er niet voor instaan dat zich ter
zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen
zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer Opdrachtgever
aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van
Verkoper of van de monsters, tekeningen of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname
daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden,
echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
3.4 Door de Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen
zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden
ter beschikking worden gesteld.

4.
Prijzen
4.1
Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele
handeling- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Verkoper zijn onder
voorbehoud van fouten en wijzigingen.
4.2
De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren.
Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de
producten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen aan de Opdrachtgever door
te berekenen.

4.3
Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing
op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de
orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de
buitenlandse valuta, waarin de Verkoper de producten heeft gekocht.

4.4
Opdrachtgever vrijwaart Verkoper van alle kosten en schade die voor Verkoper mochten
voortvloeien uit het feit:
a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare
belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Verkoper en/of de autoriteiten op
het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

5.
Betalingsvoorwaarden 5.1
Elke Overeenkomst wordt door de Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de
Opdrachtgever op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kritiekwaardig
blijkt.
5.2
Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de Verkoper
zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
5.3
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder enige aftrek,
verrekening of korting alvorens dan wel ten laatste op moment van levering van de overeengekomen
producten of diensten, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd,
dan wel of door de Opdrachtgever wordt gereclameerd. Verkoper is gerechtigd, zonder opgaaf van
redenen, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de
koopsom geschiedt. Ten vroegste na ontvangst van vooruitbetaling zal Verkoper in dat geval over
gaan tot acceptatie en behandeling van de order van Opdrachtgever. Betaling per bank dient te
geschieden op ing Verkoper heeft het recht een
voorschot te eisen dat ten minste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt. De door
Verkoper gestelde betalingstermijn voor betaling door Opdrachtgever na levering van de goederen of
diensten, bedraagt ten hoogste 8 dagen. Reclames schriftelijk onder vermelding van
factuurnummers, factuurdata en bonnummers, binnen 5 dagen.
5.4
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van
Verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt
toegestaan. Verkoper accepteert geen inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.
5.5
Zolang de Opdrachtgever de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft
voldaan, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
5.6
Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever
binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt
aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
5.7
Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste
dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in
Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover
de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. 5.8
Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere
betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht
Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische
bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van
een geldvordering verschuldigd: rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale
Bank plus 6,75%. Eventueel door Verkoper te maken incassokosten bedragen minstens 15% van het
factuurbedrag, met een minimum van EUR 140,00 en komen ten laste van Opdrachtgever. Indien
Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9
Indien door Verkoper, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het
verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
5.10
Speciaal voor Opdrachtgever bestelde delen kunnen door Verkoper niet zonder kosten retour
worden genomen. Indien goederen door Opdrachtgever bij Verkoper worden besteld, en
Opdrachtgever goederen vervolgens niet afneemt, is Verkoper gerechtigd gemaakte kosten evt.
vermeerderd met een opslag, door te berekenen aan Opdrachtgever.

6.
Afleveringstermijn
6.1
De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten
van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Verkoper
geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die
derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door
Verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Verkoper opgegeven levertijden
zijn slechts indicatief. Verkoper heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer
leverbaar zijn niet meer te leveren.
6.2
Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of orderbevestiging
anderszins door Verkoper. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens,
vooruit- of aanbetalingen dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden
verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens, vooruit- of aanbetalingen of
hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de
orderbevestiging. 6.3
Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake.
Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst.
De door Verkoper opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken
daarvan levert geen verzuim op. Verkoper zal trachten de opgegeven levertijden zo nauwkeurig
mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet op grove schuld geeft overschrijding van de levertijd
Opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product
of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
6.4
Verkoper heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

7.
Aflevering en risico
7.1
Alle producten, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de Opdrachtgever.
Verbintenissen, tegenover derden aangaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in
het belang en voor rekening van de Opdrachtgever te zijn aanvaard.
7.2
De Verkoper heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, door oorzaak onafhankelijk van zijn
wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de
Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering
plaatsgevonden.
7.3
De keuze van het vervoermiddel is aan Verkoper, ook bij niet franco zendingen, waarbij door de
Opdrachtgever geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke
verhindering bij het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te nemen. De Verkoper is
niet verantwoordelijk, indien door welk oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoermiddel
uitvalt.

7.4
Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de Verkoper zich voor de
inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de Opdrachtgever.
7.5 Tenzij de Opdrachtgever de Verkoper tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn
rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd.
7.6
Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel, station- en
inklaringskosten, belastingen etcetera voor rekening van de Opdrachtgever.
7.7
Mocht de Opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen,
zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor
rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen.
Opdrachtgever blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente en kosten en schadevergoeding
verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop
aan die derde.
7.8
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijfslocatie te Heerhugowaard

8.
Overmacht
8.1
Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar
verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de
duur van de overmacht toestand.
8.2
Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8.3
Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen
jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de
nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd.
8.4
Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten
worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige
levering aan de Verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de Verkoper de hem door zijn leverancier verkochte producten niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de Verkoper de keuze
heeft de levering uit te stellen of koopovereenkomst te ontbinden.
8.5
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte
stellen.

9.
Eigendomsvoorbehoud
9.1
De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op
Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te
leveren producten aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder
mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst
verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige
Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
9.2
Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die
vorderingen die Verkoper op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Verkoper in lid 1
niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening
van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.
9.3
Voordat de eigendom van de producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet
gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, aan derden te
verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale
bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
9.4
De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig
en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand,
ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Verkoper zal Opdrachtgever alle rechten op de
betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Verkoper.
9.5 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de producten is, zal Opdrachtgever Verkoper onverwijld
schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan
wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt
gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Opdrachtgever Verkoper op Verkopers
eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, zich bevinden.
9.6
Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van
Verkoper.

10.
Intellectuele eigendom
10.1
Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in
Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Opdrachtgever
echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
10.2
Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te
maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met
betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te
maken.
11.
Inspectie en reclame/klachten
11.1
Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of,
indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde,
nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te
wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling
of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur
gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk
aan Verkoper worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde
termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk
binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.
11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking,
verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
11.3
Opdrachtgever zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking
verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te
(doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
11.4
Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Verkoper
geen controle op de reclame kan plaatshebben.
11.5
Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee schriftelijk
heeft ingestemd. Verkoper kan niet tot acceptatie worden verplicht. De kosten van retourneren naar
de Verkoper of diens leverancier of andere derde partij, alle benodigde behandelingen en eventueel
hernieuwd opsturen van de producten, substituten of additieven naar de Opdrachtgever, zijn voor
Opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico. Speciaal bestelde delen kunnen niet zonder
kostenverrekening van de Verkoper naar de Opdrachtgever toe worden geretourneerd, waaronder
vergoedingen voor bijvoorbeeld administratie, handeling en transportkosten naar inzicht van de
Verkoper kunnen worden verrekend. Verkoper blijft in alle gevallen vrij van kosten.
11.6
Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen
gelden jegens Verkoper zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande
verplichting jegens Verkoper niet is nagekomen.
11.7
Reclame betreffende geleverde producten kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen
van partijen ter zake van eerder geleverde producten en alsnog te leveren producten, ook niet als die
producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.
11.8
Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
door de Verkoper niet in behandeling genomen en de Verkoper is ter zake niet aansprakelijk uit
welken hoofde dan ook.
11.9
Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is
de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 13.1 omschreven
verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige
bepalingen van artikel 13 (garantie). 11.10
Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering kan de Opdrachtgever
schadevergoeding van, dan wel ontbinding van de overeenkomst met Verkoper bedingen, indien de
verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, die
door Verkoper is getoond, genoemd of vermeld. Indien er bijvoorbeeld vanwege eender welke
reden, buiten grove schuld van Verkoper, geen wettelijke toelating van bepaalde producten voor
bepaalde specifieke doeleinden kan plaatsvinden, zoals de toekenning van wegtoelating van
voertuigen verkocht met EEC- type goedkeuring. Evenmin is Verkoper in welke vorm dan ook
aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten
gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of de toepassing van de door Verkoper aan Opdrachtgever
verkochte machines, materialen of diensten.

12.
Montage en inwerkingstelling
12.1
In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling en aftersales-service niet berekend,
tenzij anders overeengekomen.
12.2
Heeft de Verkoper zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde producten
verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die
producten, indien:
a. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een
monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies,
voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en
inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren,
wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de producten moeten worden opgesteld of
aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd
en/of gerepareerd.
Voor rekening van de Opdrachtgever is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts
dient de Opdrachtgever voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht
en hulpmaterialen.
12.3
Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de Verkoper, niet
regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende
kosten ten laste van de Opdrachtgever. 12.4
Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.

13.
Garantie
13.1
Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het
redelijke oordeel van Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk
functioneren, zal Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos
opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de
betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg
vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Verkoper
en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Verkoper ter zake van zijn
garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Verkoper tot geen enkele verdere
(schade)vergoeding zijn gehouden.
13.2
Indien Verkoper producten aan Opdrachtgever aflevert welke Verkoper van toeleveranciers heeft
verkregen, is Verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van
Opdrachtgever gehouden dan waarop Verkoper ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan
maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel
onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende
afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door Verkoper aan Opdrachtgever geleverde
producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan
het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters,
e.d.) zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie,
verzend en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie dan wel
onderdelengarantie bij de toeleverancier van de Verkoper te bedingen volledig en zonder
voorbehoud voor rekening van de Opdrachtgever. Alle verzendkosten van Opdrachtgever naar
Verkoper zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Geen garantie op accu’s, batterijen,
banden en andere slijtdelen. Uitsluitend garantie op de door Verkoper verkochte producten indien
dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.
13.3
Verkoper staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het
gebruik van de producten, noch staat Verkoper in voor zodanige adviezen of instructies van
Opdrachtgever aan zijn afnemers. Het niet toekennen van een wegtoelating door de
verantwoordelijke instantie, op een product verkocht door Verkoper valt onder volledig risico voor Opdrachtgever en kan geenszins de transactie of betalingsverplichting herroepen of ontbinden. Ook
kunnen geen gemaakte kosten geclaimd worden bij Verkoper.
13.4
De producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Verkoper aan de
producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige
prestatie van Verkoper en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de
producten voor het bovenstaande risico verzekert.
13.5
Mocht de Opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande
toestemming van de Verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, zal Verkoper niet
gehouden zijn, zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door
Opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden,
waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de
gebruikershandleiding wordt toegeschreven. Aanspraak op garantie kan alleen plaatsvinden en
wordt uitsluitend dan behandeld, indien de Opdrachtgever een compleet ingevuld garantieformulier,
hetgeen kosteloos door Verkoper aan Opdrachtgever wordt verstrekt op aanvraag, schriftelijk
indient.
13.6
Tenzij nadrukkelijk ander vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door
Verkoper worden aangeboden. De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. “Carry In –
Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever ingeval van garantie altijd zelf zorg moet
dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten onder garantie aan de door Verkoper
aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient Opdrachtgever de goederen of
producten wederom zelf op te halen op het door Verkoper aangewezen geografisch adres.

14.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden,
waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf, of milieuschade.
14.2
De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt
tot de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom kan worden aangewezen, is
Verkopers aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 14.3
Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel,
zal opdrachtgever Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook,
ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de producten, c.q.
voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel
verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
14.4
De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de
betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar hoogste
leidinggevend personeel of voor zover Verkopers aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend
toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.
14.6
Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Verkoper of haar hoogste leidinggevend
personeel, zal Opdrachtgever Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken
hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de
producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs
geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
14.7
Indien bij levering van producten door Verkoper aan Opdrachtgever aanwijzingen, voorschriften
en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en
doeleinden is Opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden. Verkoper mag er, behoudens
andersluidende schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever, van uit gaan dat Opdrachtgever en
zijn personeel of de personen, die Opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laten
werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of
voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en
dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Verkoper is
bereid Opdrachtgever voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke
mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is gehouden de kosten ter zake
te voldoen.

15.
Ontbinding
15.1
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf
van Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden,
tenzij Verkoper Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst
(en) te verlangen, in welke geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende
zeker is gesteld; en/of
b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met
opdrachtgever dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
15.2
Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet
aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in
verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te
schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
ontbinden;
een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met
Opdrachtgever dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
15.3
In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen
van Verkoper op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende
overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende
producten terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om
de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.
Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Verkoper in de gelegenheid te
stellen zijn rechten te effectueren.

16.
Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter
16.1
Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Verkoper en Opdrachtgever op basis van een
derden beding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van
toepassing.
16.3
Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtgever,
zal deze Verkoper steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land
van Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Verkoper geaccordeerd, zal
Verkoper alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen.
Opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich
niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en
Verkoper vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Verkoper heeft geweigerd onder
redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.
16.4
Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Leeuwarden ofwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde
rechter.
17.
Publicaties
17.1
Hoewel bij het gereedmaken van alle technische, product- en verkoopinformatie en alle overige
documenten in schriftelijke en digitale vorm de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht,
bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer
juist is. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden
ondernomen op basis van deze mogelijk verouderde documenten of websites.
17.2
Alle getoonde afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn informatief en onder voorbehoud.
Eventuele afwijkingen van de geleverde producten van Verkoper aan Opdrachtgever
17.3
Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door Opdrachtgever of andere eender
welke andere partij, die het gevolg kan zijn van het bezoek aan de internetpagina van Verkoper, dan
wel tengevolge van mogelijke schadelijke bestanden in welke vorm dan ook, zoals virussen, die zich
mogelijk bevinden in e-mailberichten en andere digitale bestanden van Verkoper, buiten diens
medeweten.
17.4 Alle door Verkoper uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
18
Aansprakelijkheid
18.1
De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot ten hoogste een herleveren van de betreffende
zaak dan wel restitutie van de koopsom. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de
aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 13 van deze voorwaarden. De aansprakelijkheid kan nooit
hoger zijn dan het bedrag van aankoop, zonder mogelijke bijkomende kosten voor Opdrachtgever.
19
Uitvoering werkzaamheden specifiek m.b.t. advies en zakelijke dienstverlening.
19.1
De werkzaamheden worden door www.autosleutel-berkel.nl uitsluitend verricht op basis van de goederen,
materialen en gegevens die de opdrachtgever haar verstrekt. www.autosleutel-berkel.nl staat niet in voor
de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens.
19.2
www.autosleutel-berkel.nl houdt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van haar
werkzaamheden.
19.3
www.autosleutel-berkel.nl zal de werkzaamheden naar haar beste vermogen uitvoeren, echter met dien
verstande dat www.autosleutel-berkel.nl er niet voor in staat dat het door de opdrachtgever nagestreefde
doel wordt bereikt met behulp van de werkzaamheden van www.autosleutel-berkel.nl
19.4
www.autosleutel-berkel.nl zal zich inspannen om de werkzaamheden binnen een redelijke termijn, dan wel
de overeengekomen termijn te verrichten. De opgaven van termijnen in aanbiedingen, bevestigingen
en/of contacten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden
genomen, doch zij zijn niet bindend. Na overschrijding van deze termijnen zal www.autosleutel-berkel.nl in
overleg treden met de opdrachtgever.
19.5
Wijzigingen in arbeidslonen geven www.autosleutel-berkel.nl het recht deze door te berekenen zonder
enige verdere opslag.
19.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige handelsnaam of merknaam van www.autosleutel-berkel.nl te
gebruiken of ernaar te verwijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
www.autosleutel-berkel.nl.
19.7
Alle adviezen, gegevens, documentatie, folders, afbeeldingen, tekeningen et cetera afkomstig van
www.autosleutel-berkel.nl en die door www.autosleutel-berkel.nl aan de opdrachtgever worden verstrekt blijven
eigendom van www.autosleutel-berkel.nl. www.autosleutel-berkel.nl behoudt zich alle auteursrechten voor. Niets
uit de genoemde zaken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, onder voorafgaande schriftelijke toestemming van
www.autosleutel-berkel.nl, behouden voor zover het gebruik van genoemde zaken zulks noodzaakt.
19.8
De Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 19.6 en 19.7 genoemde zaken aan te wenden anders
dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
19.9
Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 19.6 en 19.7 bedoelde zaken of de daarin besloten of op
andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij
www.autosleutel-berkel.nl uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hiervoor geeft.
19.10
www.autosleutel-berkel.nl beoordeelt of aan de door de opdrachtgever aan haar opgedragen
werkzaamheden een einde is gekomen en geeft daarvan schriftelijk kennis aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever heeft alsdan de verplichting te onderzoeken of de zaken en/of de dienstverlening aan
de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de opdrachtgever daarop geen
beroep meer doen, indien www.autosleutel-berkel.nl daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen 14 dagen na het einde van de werkzaamheden, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
19.11
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het
geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na het einde
van de werkzaamheden.
19.12
Beantwoorden de werkzaamheden niet aan de overeenkomst, dan is www.autosleutel-berkel.nl de te hare
keuze slechts gehouden tot het verrichten van de ontbrekende werkzaamheden of het herstellen van
de verrichte werkzaamheden.
19.13
Indien de behoorlijke nakoming door www.autosleutel-berkel.nl tengevolge van één of meer
omstandigheden die niet voor rekening van www.autosleutel-berkel.nl komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, heeft www.autosleutel-berkel.nl: a. Indien het geval van tijdelijke overmacht te hare keuze
het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomt op een later tijdstip alsnog na te komen.
b. in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de overeenkomst te ontbinden.
19.14
www.autosleutel-berkel.nl is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of
zaken. www.autosleutel-berkel.nl is slechts gehouden om schadevergoeding te betalen tot, benevens de
andere voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, de hoogte van het bedrag, dat in het
betreffende geval onder de verzekering van www.autosleutel-berkel.nl wordt uitbetaald.
19.15
Voor zover www.autosleutel-berkel.nl zaken of diensten van derden betrekt en gebruikt bij de uitvoering
van de overeenkomst met de opdrachtgever is zij voor die zaken of diensten jegens de opdrachtgever
tot niet meer gehouden dan waartoe zij jegens bedoelde derden aanspraak op kan maken.
19.16
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van www.autosleutel-berkel.nl in
gevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
19.17
De opdrachtgever vrijwaart www.autosleutel-berkel.nl ter zake van alle aanspraken van derden welke
mochten ontstaan in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.
19.18
www.autosleutel-berkel.nl is in geen enkele vorm en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele
onvolledige of onjuiste informatie dan wel de verkeerde interpretatie ervan, bijvoorbeeld over de
wegtoelating en het gebruik van de verkochte machines en voertuigen. Evenmin voor de
overtredingen en juridische en financiële gevolgen die kunnen ontstaan m.b.t. deze wegtoelating en
het gebruik van de machines en voertuigen na verkoop (bekeuringen, vorderingen, inbeslagname,
aansprakelijkheidskwesties e.d.). Evenmin voor het onrechtmatig gebruik of de toepassing van
eender welke door Verkoper aan Opdrachtgever verkochte machines, materialen of diensten. Alle
informatie en toelichtingen zijn uitsluitend indicatief en informatief van karakter en hebben geen
enkel bindend karakter. Zo ligt het risico van weigering van toekenning voor de definitieve
wegtoelating op de voertuigen (verkocht door www.autosleutel-berkel.nl), gebruik ervan op de openbare
weg en hierbuiten, te allen tijde bij Opdrachtgever. Geenszins rust hier een aansprakelijkheid bij
www.autosleutel-berkel.nl

20 Conversie
20.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwaren
karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan
komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe,
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
21 Partiële nietigheid
21.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de
openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden
beschouwd, doch zullen de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van www.autosleutel-berkel.nl .
Deze Algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn
deze algemene voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van www.autosleutel-berkel.nl

www.autosleutels-berkel.nl
KVK 272552052